Wczytuję dane...
Gwarancja

OGÓLNE WARUNKI GWARANCJI

 1. Firma Komputerowa BAJT udziela Nabywcy 24 miesięcznej gwarancji na podzespoły wymienione w dowodzie sprzedaży.

 2. Wady i uszkodzenia sprzętu ujawnione w okresie gwarancji będą usuwane bezpłatnie w terminie 14 dni roboczych od daty dostarczenia sprzętu do punktu serwisowego. W uzasadnionych przypadkach okres naprawy może zostać wydłużony. W takich przypadkach Klient zostanie poinformowany telefonicznie o kolejnym terminie odbioru sprzętu.

 3. Wadliwy sprzęt powinien być niezwłocznie dostarczony do punktu serwisowego podanego w karcie gwarancyjnej z opisem objawów uszkodzenia.

 4. Zerwanie plomb gwarancyjnych umieszczonych na sprzęcie oznacza utratę gwarancji.

 5. Okres gwarancji ulega przedłużeniu o okres upływający między dniem dostarczenia wadliwego sprzętu a dniem wykonania naprawy, który określa się jako dzień powiadomienia Nabywcy o możliwości odbioru naprawionego sprzętu.

 6. Nie są objęte gwarancją uszkodzenia na skutek niewłaściwego użytkowania lub przechowywania, także w wyniku napraw dokonanych we własnym zakresie oraz uszkodzenia mechaniczne.

 7. Gwarancja nie obejmuje usterek, których przyczyną jest błędna praca oprogramowania.

 8. Gwarant nie ponosi odpowiedzialności za niekompatybilność podzespołów ze sprzętem Klienta.

 9. Gwarant nie odpowiada za szkody i straty będące następstwem stwierdzenia wadliwości sprzętu, np. utrata danych z dysku twardego.

 10. W przypadku niemożności naprawy w przewidzianym terminie Nabywcy przysługuje wymiana sprzętu na nowy.

 11. Gwarancja na sprzedany towar konsumpcyjny nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikającego z niezgodności towaru z umową.

 12. Wszelkie reklamacje i zastrzeżenia dotyczące napraw sprzętu prosimy zgłaszać w siedzibie naszej firmy.